Depozyty znajdujące się w Idea Banku S.A., w tym w Idea Banku S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie, w szczególności na:

1. rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych,
2. rachunkach rozliczeniowych,
3. rachunkach oszczędnościowych,
4. rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych,
5. rachunkach lokat terminowych,
6. rachunkach lokat strukturyzowanych,
7. indywidualnych kontach emerytalnych
są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Deponentami, których depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, są m.in. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki handlowe i cywilne, stowarzyszenia i fundacje.

Środki deponenta zgromadzone na wszystkich rachunkach prowadzonych dla niego w Idea Banku S.A., w tym w Idea Banku S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie, są sumowane, a gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla jednego deponenta podlega limitowi do równowartości w złotych 100 000 euro.

Więcej informacji na temat uczestnictwa Idea Banku S.A., w tym Idea Banku S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie, w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zasadach funkcjonowania tego funduszu, zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony, trybie i warunkach otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierają załączone poniżej dokumenty:

Arkusz informacyjny dla deponentów POBIERZ
Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego POBIERZ