Talent Twojego dziecka
i Twój zmysł do inwestycji
- tak tworzy się przyszłość!

Myślisz o zagranicznej, elitarnej edukacji Twojego dziecka
w przyszłości? My myślimy o niej już dziś.

Poznaj Lion's University Investment Program - naszą innowacyjną propozycję, którą przygotowaliśmy z myślą o zagranicznej edukacji uzdolnionych i kreatywnych uczniów.

Najlepsze uczelnie na świecie czekają na Twoje dziecko.
Po prostu pomóż mu wyruszyć w drogę!

SPOTKAJMY SIĘ

University of Oxford

Wielka Brytania

900 lat tradycji, drzwi do przyszłości.

To jedna z najbardziej nowoczesnych placówek na świecie z najstarszą tradycją. Twoje dziecko może zasiąść w tej samej ławce, w której kiedyś siedział J. R. R. Tolkien, Albert Einstein, Stephen Hawking czy Hugh Grant. Wśród absolwentów znajduje się aż 46 laureatów Nagrody Nobla.

Oxford to światowej sławy wykładowcy, najlepsze biblioteki i najnowocześniejsze technologie. To dzięki nim Twoje dziecko będzie mogło zmienić swoje pasje w prawdziwy zawód przyszłości.

University of Cambridge

Wielka Brytania

Uniwersytet Cambridge może poszczycić się największą liczbą absolwentów z nagrodą Nobla - aż 97! Uniwersytet proponuje również Twojemu dziecku aż 65 kierunków studiów w 30 dziedzinach wiedzy.

Wielowiekowa tradycja ściśle łączy się z rozwojem nowoczesnych technologii. Cambridge należy do klastra technologiczno-biznesowego Silicon Fen. W 2004r. odnotowano, że Silicon Fen był drugim największym rynkiem venture capital na świecie, zaraz po Dolinie Krzemowej.

Być może to jest miejsce na innowacyjny start - up Twojego dziecka!

California Institute of Technology

USA

To jedna z najlepszych prywatnych uczelni w Stanach Zjednoczonych specjalizująca się w naukach ścisłych. Jeśli Twoje dziecko wykazuje talenty matematyczne, techniczne i przyrodnicze - to właśnie tutaj będzie mogło przekuć je w prawdziwy zawód przyszłości.

Pośród absolwentów, aż 32 to Nobliści, natomiast sama uczelnia administruje i zarządza Laboratorium Napędu Odrzutowego, czyli głównym centrum badań kosmicznych Nasa.

Studiowanie tu, to nie muszą być kosmiczne marzenia, ale realna przyszłość Twojego dziecka!

Koszt studiów na wybranych uczelniach

UCZELNIA
WIEK DZIECKA
OKRES STUDIOWANIA
PAMIĘTAJ!

Inwestowanie w Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną 'Investment Program' wiąże się z ryzykiem.

Jak w kilka lat uzbierać taką
kwotę i zrealizować marzenia?

Lion's University Investment Program to dobry start dziecka w przyszłość! Twoje dziecko ma w sobie kreatywność, talent i głód wiedzy. Jedyne czego potrzebuje to narzędzi, żeby mogło się rozwijać.

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną "Investment Program" to produkt ubezpieczeniowy z istotną częścią inwestycyjną, oparty na regularnych wpłatach, dzięki któremu już dziś będziesz mógł inwestować pieniądze w przyszłość Twojego dziecka.

Prestiżowe uczelnie za granicą nie muszą być tylko marzeniem.
Mogą być realnym celem!

  • Oszczędzaj miesięcznie już od 500zł
  • Elastyczna forma oszczędzania: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie czy rocznie
  • Wypłata 100% środków w przypadku odstąpienia lub rezygnacji z Umowy*

Lion's University Investment Program jest realizowany przy współpracy merytorycznej liceum Akademeia High School

Akademeia High School to niepubliczne liceum z siedzibą w Warszawie, które realizuje program matury brytyjskiej A-levels. Kompleksowo przygotowuje swoich uczniów do ubiegania się o przyjęcie na prestiżowe, zagraniczne uczelnie.

BUDYNEK SZKOŁY W MIASTECZKU WILANÓW
NOTA PRAWNA

* Ubezpieczający ma prawo odstąpić od Umowy: w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy – zwrot zapłaconej Składki Regularnej, pomniejszonej o opłaty za tymczasową ochronę ubezpieczeniową oraz za ryzyko, należne za czas ochrony, z uwzględnieniem zmian Cen Jednostek Funduszy w tym okresie oraz różnicy między Ceną Emisyjną a Ceną Jednostki Funduszu VL Multi Strategia oraz w ciągu 60 dni od otrzymania od Vienna Life pierwszej informacji rocznej o aktualnej wartości Umowy i wysokości świadczeń z niej przysługujących – wypłata Świadczenia Wykupu.

Zarówno (i) Idea Bank Spółka Akcyjna oddział Lion’s Bank (dalej jako „Lion’s Bank”) działająca jako agent ubezpieczeniowy Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life” lub „Towarzystwo Ubezpieczeń”) z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000056463, NIP 951-19-33-418, jak i (ii) Vienna Life w zakresie Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Investment Program” stosują się do obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz aktów wydawanych przez stosowne organy nadzorcze w tym do: Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance i Wytycznych dla Zakładów Ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń (dostępnych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl).

Zawarcie umowy ubezpieczenia dotyczące niniejszego produktu powinno być poprzedzone przeprowadzeniem ankiety, o której mowa w treści art. 21 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku, dotyczącej badania potrzeb, wiedzy i doświadczenia ubezpieczającego w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej.

Produkt nie posiada ochrony kapitału na koniec Okresu Ubezpieczenia. Wartość Rachunku Ubezpieczającego może być znacząco niższa, niż wpłacone Składki Regularne, co wynika z ryzyka inwestycyjnego wskazanego w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group oraz w Dodatkowym Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia. Ubezpieczający powinien być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Vienna Life oraz Lion’s Bank informują, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych, a Vienna Life ani Lion's Bank nie zapewniają osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych. Ubezpieczający (tj. osoba zawierająca Umowę ubezpieczenia) powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wyniki, które osiągnął Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy w przeszłości, mogą różnić się od wyników osiąganych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy obecnie lub w przyszłości.

W przypadku Wariantu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia stanowią wyłącznie Certyfikaty ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia denominowane w PLN. Certyfikaty są papierami wartościowymi emitowanymi przez ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia niebędącymi zdematerializowanymi certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, reprezentującymi określone prawa majątkowe Uczestników, w szczególności prawo do udziału w Aktywach Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i inne prawa związane z tym funduszem. Przedmiotowy materiał nie stanowi propozycji nabycia certyfikatów funduszu inwestycyjnego ani promocji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego określone są w Załączniku do Dodatkowego Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia. Towarzystwo Ubezpieczeń ani Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wartość Aktywów Netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający powinien, rozważyć ryzyko związane z lokowaniem środków pochodzących ze Składek Regularnych w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, potencjalne korzyści oraz ryzyka z tym związane, konsekwencje finansowe, prawne i podatkowe.

Zaprezentowane informacje lub dane dotyczące Umowy ubezpieczenia „Investment Program” mają charakter informacyjny. Dokument nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych, a jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, okresie, na jaki zawierana jest Umowa ubezpieczenia, kosztach, ryzykach i ofercie zawarte są w dokumentach związanych z Umową, dostępnych w Lion's Bank bądź Vienna Life. Vienna Life oraz Lion’s Bank zalecają zapoznanie się z ww. dokumentami przed zawarciem Umowy. Jakakolwiek decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w dokumentacji ubezpieczeniowej (tj. w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Investment Program, w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Investment Program, dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), w Karcie Produktu Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Investment Program, w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, w Dodatkowym Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia oraz we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia), a nie zawartych w niniejszej charakterystyce produktu ubezpieczeniowego.

Adresat tych informacji powinien wziąć pod uwagę fakt, że Lion’s Bank jest agentem ubezpieczeniowym i otrzymuje prowizje z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Lion’s University Investment Program to efekt współpracy Lion’s Bank i Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, w ramach której Lion’s Bank, działając jako pośrednik ubezpieczeniowy, oferuje Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Investment Program.

Realizując kampanię pod nazwą Lion’s University Investment Program - Lion’s Bank korzysta ze wsparcia merytorycznego Akademeia High School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Akademeia”) w zakresie kontentu odnoszącego się do edukacji. Przystąpienie do Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Investment Program lub nabycie innego produktu z oferty Lion’s Bank nie jest jednakże równoznaczne z gwarancją przyjęcia dziecka klienta na polską lub zagraniczną uczelnię, realizacją edukacji w ramach struktur Akademeia ani zobowiązaniem Akademeia do podjęcia jakichkolwiek innych czynności wobec klienta.

Kalkulator „Koszt studiów na wybranych uczelniach” został stworzony na potrzeby kampanii marketingowej Lion’s University Investment Program. Jest narzędziem do kalkulacji estymowanych kosztów studiowania poza granicami Polski na wybranych uczelniach. W kosztach uwzględnione są nie tylko wydatki na czesne, ale również koszty mieszkaniowe, wyżywienie, transport, administracja i ubezpieczenie. Kalkulator pozwala przeliczyć jak długo i jakie kwoty Klient musi odkładać przy określonym przez siebie wieku dziecka. Obliczenia uwzględniają założone 4% rentowność pracujących środków wynikających z prognozy wyników funduszu ALTUS FIZ MULTI STRATEGIA z uwzględnieniem kosztów UFK Investment Program, średnie kursy walut NBP z dnia 13.10.2017 (odpowiednio: USD 3,601;EUR 4,2603; GBP 4,7909) oraz inflację (wskaźnik z dnia 01.10.2017 – 2,10%). Źródło danych uwzględnionych w Kalkulatorze stanowią obliczenia własne Lion’s Bank wykonane w oparciu o publicznie dostępny raport Aegon „Koszty studiowania w Polsce i za granicą” dostępny pod linkiem: http://www.aegon.pl/Strona-glowna/Edukacja/. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Art. 66. § 1) i mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacji zawartych w kalkulatorze nie należy traktować jako rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Idea Bank S.A. oddział Lion's Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, o kapitale zakładowym w wysokości 156 803 962 zł opłaconym w całości.