Wysokie oprocentowanie dla nowych środków
  • okres lokaty: od 1 do 6 miesięcy
  • lokata od 10 000 PLN nawet do 1 000 000 PLN
  • dla nowych środków

WARUNKI LOKATY

  • lokata dostępna w oddziałach banku i online po zalogowaniu
  • gwarancja stałego oprocentowania pod warunkiem ulokowania nowych środków zgodnie z warunkami lokaty
Depozyt objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 Euro

NOTA PRAWNA

Lokata DESIRE (dalej także jako „Lokata”) zakładana jest na 1, 3 lub 6 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi: 2,70% w skali roku dla 1 miesiąca, 2,90% w skali roku dla 3 miesięcy lub 3,00% w skali roku dla 6 miesięcy. Jest to oprocentowanie przeznaczone dla Nowych środków. W pozostałych przypadkach Lokata oprocentowana jest przez cały Okres Umowny w całości według stawki 0,50% w skali roku. Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Posiadacza Rachunku stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Banku (w Idea Bank S.A. oraz Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie) przez Posiadacza Rachunku ponad: i) wszystkie środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku zgromadzone w Banku na koniec 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty, na: a) Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych , b) Rachunkach Oszczędnościowych, c) Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych, d) Rachunkach Lokat Strukturyzowanych oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych, e) innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku), na których ulokowane są środki pieniężne Posiadacza Rachunku w złotych polskich; oraz ii) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat DESIRE, DESIRE PLUS, Lokat POWER oraz Lokat NA NOWE ŚRODKI, Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana Lokata DESIRE; oraz iii) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat DESIRE, DESIRE PLUS, NA NOWE ŚRODKI lub Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata DESIRE, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat DESIRE, DESIRE PLUS, NA NOWE ŚRODKI lub Lokat NA NOWE ŚRODKI PLUS były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty DESIRE. Minimalna kwota Lokaty to 10 000 zł, maksymalna kwota Lokaty to 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania oferowanych lokat bankowych w PLN dostępnej na stronie www.lionsbank.pl.