Nawet 2,65% w skali roku przy utrzymaniu 10% salda lokaty na koncie w Lion's Banku
  • okres lokaty od 3 dni do 12 miesięcy
  • lokata od 100 000 PLN nawet do 1 000 000 PLN
  • dostępna z rachunkiem bankowym

WARUNKI LOKATY

  • lokata przeznaczona również dla obecnych Klientów
  • lokata dostępna w oddziałach banku, bankowości internetowej oraz telefonicznej
  • gwarancja stałego oprocentowania przez cały okres trwania lokaty przy spełnieniu jej warunków
Depozyt objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 Euro

NOTA PRAWNA

Lokata FORTUNE (dalej „Lokata”) zakładana jest na 3, 5, 7, 10, 14 dni oraz 1, 3, 4, 6 lub 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 2,05% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 i 5 dni, 2,00% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 7, 10 i 14 dni, 2,30% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca, 2,55% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 miesięcy, 2,35% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 4 miesięcy oraz 2,65% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 6 miesięcy i 2,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 12 miesięcy, pod warunkiem zapewnienia przez Posiadacza Rachunku najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym prowadzonym w złotych polskich przez Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie (dalej „Rachunek”) środków w wysokości 10% kwoty tej Lokaty oraz utrzymania ich do momentu założenia blokady. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, na Rachunku następnego dnia kalendarzowego po opłaceniu Lokaty zostanie założona blokada na środki w wysokości 10% kwoty tej Lokaty. Blokada zostanie utrzymana przez cały Okres Umowny Lokaty, z zastrzeżeniem, iż Klient w każdym czasie trwania Okresu Umownego Lokaty może za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Telefonicznej bądź w Oddziale zdjąć z Rachunku blokadę założoną na środki stanowiące 10% kwoty Lokaty. Zdjęta blokada nie może ponownie zostać założona dla tej samej Lokaty. Oprocentowanie Lokaty zostanie obniżone do wysokości 0,50% w skali roku, z zastrzeżeniem, że taka wysokość oprocentowania będzie przysługiwać Klientowi za cały Okres Umowny, w przypadku: i) braku zapewnienia przez Posiadacza Rachunku najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty na Rachunku środków w wysokości 10% kwoty Lokaty oraz braku utrzymania ich do momentu założenia blokady; ii) rozwiązania w trakcie trwania Okresu Umownego Lokaty Umowy o Rachunek; iii) zdjęcia przez Klienta blokady w trakcie trwania Okresu Umownego Lokaty. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku o założenie Lokaty Bank dokonuje weryfikacji zapewnienia na Rachunku środków w wysokości 10% w odniesieniu dla każdej Lokaty, według kolejności złożenia poszczególnych Wniosków. Minimalna kwota Lokaty to 100 000 PLN, maksymalna kwota Lokaty to 1 000 000 PLN. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowana treść ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania oferowanych lokat bankowych w PLN dostępnej na stronie www.lionsbank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie.