Wysokie oprocentowanie dla posiadaczy rachunku
  • okres lokaty: od 3 do 36 miesięcy
  • lokata od 100 000 PLN nawet do 20 000 000 PLN
  • dostępna z rachunkiem bankowym

WARUNKI LOKATY

  • lokata przeznaczona również dla obecnych Klientów
  • lokata dostępna w oddziałach banku i online po zalogowaniu
  • gwarancja stałego oprocentowania przez cały okres trwania lokaty
Depozyt objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 000 Euro

NOTA PRAWNA

Lokata Rentierska (dalej „Lokata”) zakładana jest na 3, 6, 9, 12, 24 lub 36 miesięcy, z miesięczną kapitalizacją odsetek następującą w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca. Odsetki wypłacane będą na Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przez Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie na rzecz Klienta (dalej „Rachunek”). Lokatę można otworzyć pod warunkiem prowadzenia przez Idea Bank S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie (dalej „Bank”) Rachunku, z którego musi być dokonane zasilenie Lokaty. Wysokość oprocentowania przysługującego Klientowi dla środków zgromadzonych na Lokacie ustalana jest na koniec każdego dnia kalendarzowego według następujących zasad: 1) oprocentowanie Lokaty w wysokości 2,25% w skali roku dla Okresu Umownego 3-miesięcznego, 2,30% w skali roku dla Okresu Umownego 6-miesięcznego oraz 2,35% w skali roku dla Okresu Umownego 9-miesięcznego, 2,25% w skali roku dla Okresu Umownego 12-miesięcy, 2,50% w skali roku dla Okresu Umownego 24-miesięcy oraz 2,75% w skali roku dla Okresu Umownego 36-miesięcy będzie naliczane dla środków dostępnych na Lokacie w przypadku posiadania przez Klienta Rachunku przez cały Okres Umowny Lokaty; 2) oprocentowanie Lokaty w wysokości 0,50% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Lokacie w przypadku rezygnacji przez Klienta z Rachunku w trakcie Okresu Umownego Lokaty (tj. złożenia oświadczenia o odstąpieniu bądź wypowiedzeniu Umowy o Rachunek); 3) niższa wysokość oprocentowania będzie przysługiwać Klientowi od dnia otrzymania przez Bank złożonej przez Klienta rezygnacji z Umowy o Rachunek. W przypadku gdy Klient cofnie oświadczenie o rezygnacji z Rachunku, utrzymane zostanie oprocentowanie w wysokości 0,50% w skali roku. Minimalna kwota Lokaty to 100 000 PLN, maksymalna 20 000 000 PLN. Zerwanie Lokaty przed końcem Okresu Umownego skutkuje zwrotem przez Bank środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta na Lokatę, pomniejszonych o sumę odsetek wypłaconych przez Bank w okresach kapitalizacji do momentu zerwania Lokaty. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania oferowanych lokat bankowych w PLN dostępnej na stronie www.lionsbank.pl.